ALGEMENE VOORWAARDEN

European Voice Teachers Association Belgium

Erkend als beroepsvereniging

 

Maatschappelijke Zetel: 

Ravensteingalerij 38

1000 BRUSSEL

 

Secretariaat:

Tiensesteenweg 344 bus 2

3001 HEVERLEE

info@evta.be

 

Ondernemingsnummer: BE 0843.354.325

 

1. Uit elke aanvraag van een lidmaatschap, of inschrijving voor een activiteit, ontstaat een betalingsverplichting gebaseerd op actuele tarieven zoals ze vermeld staan op de website van EVTA.be. Tenzij een factuur binnen 5 dagen wordt betwist via info@evta.be is de aanvrager gebonden om deze factuur te betalen. Inschrijving is pas definitief zodra het saldo (of indien van toepassing het voorschot) is voldaan.

 

2. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij je dit uiterlijk 1 maand voor de vernieuwing van het lidmaatschap opzegt. Dit kan via e-mail aan het secretariaat (info@evta.be).
 

3. Een aanvraag van een nieuw lidmaatschap dat ingediend wordt tussen 15 november en 31 december geeft tevens recht op lidmaatschap van het eerstvolgende jaar.
 

4. Het lidgeld zonder kortingen bedraagt op dit moment 50€.

 

5. De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op volledige toegang tot de website en alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap.

 

6. Studenten ontvangen gratis lidmaatschap tot en met de leeftijd van 23 jaar, en krijgen 50% korting tussen de leeftijd van 24 en 30 jaar, mits voorlegging van een attest van inschrijving aan een universiteit, hogeschool of koninklijk conservatorium. Sommige diensten zijn niet beschikbaar voor gratis studentenlidmaatschappen, zoals advies door de Advisory Board en erkenningen.

 

7. De facturen zijn voor vervaldatum te betalen op het rekeningnummer vermeld op het factuur.  Vanaf vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 2% op jaarbasis tot de dag van volledige betaling. Eventuele voorschotten worden nooit terugbetaald.

 

8. EVTA.be mag betaling eisen van de vervallen en van de lopende lidgelden en bijdragen.
 

9. EVTA.be respecteert de privacywet- en regelgeving. Databases met gegevens van leden of deelnemers van activiteiten dienen uitsluitend voor intern gebruik, en zullen nooit aan derden worden overgemaakt. Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens inkijken, of verzoeken ze te wijzigen of te verwijderen.
 

10. EVTA.be behoudt zich het recht voor om bij publieke activiteiten, zowel fysiek als online, opnames (audio, video, foto,…) te (laten) maken. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden alsook voor intern gebruik. Deelnemers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Deelnemers hebben het recht te verzoeken onherkenbaar te blijven. Bij niet-publieke activiteiten gebeuren deze opnames in onderling overleg.
 

11. Het is verboden links of zijn achterliggende inhoud die EVTA.be ter beschikking stelt in e-mails, documenten of op de website, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, door te sturen of te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken - documenten, presentaties of publicaties van welke aard ook - zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van EVTA.be.
 

12. Voor digitale producten zoals webinars of online workshops verleent EVTA.be de inschrijver een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht dat hem in staat stelt om de webpagina’s uitsluitend op uw computerscherm te tonen, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik voor de duur van deze licentie.
 

13. Retourneren: fysieke producten die op onze webshop worden gekocht kunnen worden geretourneerd of geruild binnen de 14 dagen in de ongeopende originele verpakking, vergezeld met het bewijs van aankoop. Digitale producten kunnen nooit worden geretourneerd.
 

14. EVTA.be is nooit, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal tijdens (de volledige duur van) activiteiten die het organiseert, of waarbij het betrokken is. Aan de aankondiging of omschrijving van de duur van activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend, dit is louter indicatief.

 

15. De Advisory Board stelt geen diagnoses. Het raadplegen van dit multidisciplinair kenniscentrum kan het consulteren van een arts of (para)medicus nooit vervangen.

 

16. De prijs van een wedstrijd (bv. gratis ticket voor een activiteit) wordt uitgereikt ten persoonlijke titel en is niet overdraagbaar, tenzij expliciet anders vermeld.
 

17. Op deze algemene voorwaarden en op alle offertes en facturen tussen EVTA.be en derden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd.
 

18. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze binnen de 7 dagen aangetekend worden verstuurd naar het secretariaat.

19. Enkel de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is geldig. Vertalingen worden enkel ter beschikking gesteld ter ondersteuning.

20. EVTA.be behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder hierover expliciet melding te moeten maken. De meest recente versie is van toepassing.
 

21. Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek te verkrijgen.
 

22. Indien een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn wegens strijdigheid met wettelijke bepalingen, heeft dit niet de nietigheid van het geheel tot gevolg.  

Versie 1.6 - 07/06/2021