top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Identiteit

 

1. Deze vzw draagt de naam European Voice Teachers Association Belgium (hierna: EVTA.be) en is erkend als beroepsvereniging. De maatschappelijke zetel is gistueerd te Ravensteingalerij 38, 1000 Brussel. Het ondernemingsnummer van de vereniging is 0843.354.325.

 

2. Het secretariaat van de vereniging is gevestigd in Tiensevest 49 / 0502, 3010 Kessel-Lo. 

 

Artikel 2: Communicatie

 

1. Communicatie gebeurt via het secretariaat. Dat kan per post op het adres uit artikel 1, tweede lid of via mail op info@evta.be. Klachten kunnen ook naar dat mailadres worden gericht. 

 

Artikel 3: Gebruiksvoorwaarden website

 

1. Dit artikel is van toepassing bij elk bezoek aan de website van EVTA.be en op alle erop vermelde informatie of het gebruik ervan.

 

2. De informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden van een welbepaalde persoon. Deze informatie is in geen geval bedoeld als professioneel advies of equivalent daarvan. Het gebruik van de informatie op onze website gebeurt op uw eigen risico.

 

3. EVTA.be kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Als u een fout of een probleem opmerkt op onze website, kunt u ons dit meedelen.

 

4. Onze website en de inhoud daarvan, waaronder de afbeeldingen, de logo’s, de teksten, het design, de onderliggende software,… zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van EVTA.be of haar licentiegevers. U mag de website bezoeken en een kopie van één of meerdere pagina’s van onze website printen of downloaden voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het op geen enkele wijze toegestaan om onze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EVTA.be.

 

5. Noch EVTA.be noch wie binnen EVTA.be werkzaam is, is aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website of de goede werking/constante bereikbaarheid van de website. Ze zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van onze website of zijn inhoud.

 

Artikel 4: Specifieke voorwaarden lidmaatschap

 

1. Het lidgeld bedraagt vanaf 2024 €80, en het daaraan verbonden lidmaatschap is strikt persoonlijk.

 

2. Studenten kunnen lid worden tot en met de leeftijd van 23 jaar voor €10 (tarief 2024). Hiertoe leggen studenten een bewijs voor van inschrijving aan een Belgische universiteit, hogeschool of koninklijk conservatorium.

 

3. Personen van 24 tot en met 30 jaar betalen slechts de helft van het lidgeld bepaald in het eerste lid van dit artikel.

 

4. Het lidmaatschap loopt in principe jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. Het lidgeld bestrijkt enkel deze periode en wordt jaarlijks vooraf betaald. 

 

5. Een persoon kan op elk moment van het jaar lid worden. Als hij lid wordt na 1 januari loopt zijn lidmaatschap van de dag dat hij lid wordt tot en met 31 december van datzelfde jaar. Het lidgeld bestrijkt dan ook slechts deze periode. Echter, indien een persoon lid wordt tussen 15 november en 31 december van hetzelfde jaar, kan hij lid blijven in het daaropvolgende jaar zonder daarvoor lidgeld verschuldigd te zijn.

 

6. Lidmaatschappen automatisch verlengd. 

 

7. Een lid dat zijn bijdrage niet betaalt binnen de dertig dagen na factuurdatum, wordt geacht ontslag te nemen.

 

Artikel 5: Facturatie

 

1. Alle facturen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn betaald op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.

 

2. Ingeval van laattijdige betaling, beginnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten te lopen  à rato de wettelijke interestvoet en zulks vanaf de vervaldatum van de factuur. Ingeval van laattijdige betaling zal de klant tevens, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn  gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 10,00 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, naast en boven alle kosten verbonden aan een eventuele gerechtelijke invordering.

 

3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de eisbaarheid mee van alle nog niet vervallen facturen.

 

4. Betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen vanaf factuurdatum toe te komen bij het secretariaat van EVTA.be per aangetekend schrijven of per mail.

 

5. Dit artikel is niet van toepassing op facturen die louter betrekking hebben op lidgeld(en).

 

Artikel 6: Aankopen webshop

 

A. Algemeen

 

1. Elke online bestelling impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

 

2. Bij de bestelling van producten geldt dat die eigendom blijven van EVTA.be tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag. De levering geschiedt op risico van de klant. 

 

3. De klant heeft het recht de overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de levering van het product, tenzij de verkoop betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd. De klant stelt EVTA.be via mail in kennis van zijn herroeping. De klant ontvangt in geval van herroeping een terugbetaling.

 

4. Bij de bestelling van digitale producten zoals webinars of online workshops is de klant eraan gehouden het product uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken voor de aangegeven, beperkte, duur. Het maken van audiovisuele opnames of verveelvoudiging van de producten is verboden, evenals het openbaar maken ervan. De aankoop van een digitaal product impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud ervan.

 

5. Noch EVTA.be, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de inhoud van het digitaal product (zoals webinars of online workshops), kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via die producten. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via een digitaal product behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die de webinar volgt. EVTA.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van een digitaal product. 

 

B. Overeenkomsten met consumenten

 

Deze afdeling is enkel van toepassing op de overeenkomsten op afstand gesloten tussen EVTA.be en consumenten. Deze bepalingen zijn dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

 

1. Prijzen

 

1. De prijzen van de producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de website op het moment dat de consument een bestelling plaatst. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief leveringskosten. 

 

2. Voor de levering wordt een forfaitair bedrag aangerekend dat aan de prijs wordt toegevoegd als de consument een product in de winkelwagen plaatst. Vooraleer een bestelling wordt geplaatst zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, zichtbaar zijn voor de consument.

 

3. Als een product niet correct geprijsd is op de website, zal EVTA.be schriftelijk contact opnemen met de consument zodra EVTA.be kennis krijgt van de onjuiste prijs. De consument heeft de mogelijkheid om de producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat EVTA.be de instructies van de consument heeft ontvangen binnen zeven dagen vanaf het moment dat EVTA.be de consument in kennis heeft gesteld. Als EVTA.be er niet in slaagt om contact op te nemen met de consument, gebruikmakend van de contactgegevens die de consument tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als EVTA.be geen antwoord van de consument ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt EVTA.be de bestelling als geannuleerd en stelt ze de consument daarvan schriftelijk in kennis.

 

2. Betaling en betalingsmiddelen

 

1. De consument kan de producten betalen via de volgende betaalmiddelen: 

De betaalkaarten Visa, Mastercard, American Express, Mister Cash en Maestro

Bancontact

PayPal

 

2. De consument moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

 

3. Verzending en levering

 

1. EVTA.be verbindt zich ertoe de producten te leveren binnen een termijn van 30 dagen. Indien EVTA.be niet in staat is om de producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt EVTA.be zich ertoe om de consument hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Er zal dan een nieuwe redelijke termijn worden voorzien. Als EVTA.be de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren.

 

2. EVTA.be zal de bestelling leveren op het adres dat de consument aan EVTA.be heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

 

3. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de consument, dient de consument de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

 

4. Bij levering dient de consument de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de producten beschadigd zijn, mag de consument de levering niet aanvaarden en moet hij EVTA.be onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal EVTA.be de consument de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde producten.

 

4. Herroepingsrecht en terugbetaling

 

1. De consument heeft het recht de overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in het tweede lid. De consument moet EVTA.be op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De consument hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

 

2. De consument beschikt over veertien dagen om de overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

 

a) Indien de levering één enkel product is, begint de termijn te lopen de dag na ontvangst van het product door de consument.

 

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de consument het laatste bestelde product heeft ontvangen.

 

c) Indien de levering betrekking heeft op een product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de consument de eerste levering van de producten heeft ontvangen.

 

3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot de in artikel VI.73 van het Wetboek Economisch Recht bepaalde gevallen, dat is onder meer in het geval:

 

a) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming 

of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

 

b) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd 

indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van 

de consument en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.

 

4. Indien de consument beslist de overeenkomst te herroepen, moet de consument EVTA.be daarvan op de hoogte brengen door verzending van een e-mail waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de overeenkomst wenst te herroepen.

 

5. De consument moet de producten terugbezorgen aan EVTA.be zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De producten moeten naar EVTA.be worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de consumenten de producten heeft ontvangen.

 

6. Alle kosten voor het retourneren van de producten worden door de consument betaald.

 

7. In geval van herroeping:

 

a) zal de Onderneming de reeds door de consument betaalde bedragen voor de 

producten terugbetalen na ontvangst van de producten. EVTA.be kan de terugbetaling 

echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering 

van de producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de consument ze heeft 

behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.

 

b) EVTA.be zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na 

ontvangst van de producten.

 

c) EVTA.be zal de consument terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de 

consument gebruikt heeft om te betalen.

8. In geval van deelname aan een activiteit (workshop, masterclass, ...) kunnen tickets worden terugbetaald bij schriftelijke annulatie via info@evta.be tot 72 uur vòòr aanvang van het event, zonder opgave van reden. Bij annulatie binnen de 72 uur vòòr aanvang van het event worden tickets niet terugbetaald.

5. Garantie

 

1. De consument heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de producten.

 

2. De consument moet EVTA.be via mail informeren over de gebrekkige producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de consument.

 

3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de consument de procedure volgen zoals bepaald onder “Herroepingsrecht en terugbetaling”. Na teruggave van het gebrekkige product zal EVTA.be de consument een nieuw product sturen of het product repareren. Het product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van EVTA.be. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen en zal EVTA.be de prijs terugbetalen in overeenstemming met alinea zes onder “Herroepingsrecht en terugbetaling”.

 

6. Overdracht en onderaanneming

 

1. EVTA.be heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

 

2. Als de consument een product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald onder “Garantie” overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van EVTA.be te moeten vragen.

7. Overmacht

 

1. EVTA.be is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

 

2. In geval van overmacht:

 

a) zal EVTA.be de consument hiervan op de hoogte brengen en

 

b) zullen de verplichtingen van EVTA.be krachtens de overeenkomst worden 

opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd 

voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht 

invloed heeft op de levering van de producten, zal EVTA.be een nieuwe leveringsdatum 

regelen met de consument nadat de situatie van overmacht voorbij is.

 

Artikel 7: Activiteiten

 

1. Noch EVTA.be, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de inhoud van een activiteit (zoals een lezing of een interactieve workshop), kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt tijdens die activiteiten. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via een activiteit behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die de activiteit volgt. EVTA.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de toepassing van informatie die tijdens een activiteit werd meegedeeld.

 

2. EVTA.be is nooit aansprakelijk voor ongevallen of diefstal tijdens activiteiten die het organiseert, of waarbij het betrokken is. Aan de aankondiging of omschrijving van de duur van activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend, dit is louter indicatief.

 

3. EVTA.be behoudt zich het recht voor om bij activiteiten, zowel fysiek als online, opnames (audio, video, foto,…) te (laten) maken van de deelnemers. Deze opnames kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden alsook voor intern gebruik. Deelnemers hebben vóór de aanvang van de activiteit het recht te verzoeken onherkenbaar te blijven. 

 

4. De prijs van een wedstrijd (bv. gratis ticket voor een activiteit) wordt uitgereikt ten persoonlijke titel en is niet overdraagbaar, tenzij expliciet anders vermeld.

 

Artikel 8: Advisory Board

 

1. Het Advisory Board geeft geen medisch advies en stelt geen medische diagnoses.

 

2. Noch EVTA.be, noch de individuele leden van het Advisory Board kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie die ze hebben verstrekt. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt door het Advisory Board behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van degene die had advies vroeg. EVTA.be kan nooit aansprakelijk worden gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de informatie verstrekt door het Advisory Board.

 

Artikel 9: Gebruik van persoonsgegevens

 

1. EVTA.be gebruikt de persoonsgegevens van de bezoekers van de website, de klanten van hun webshop, hun leden, de deelnemers aan hun activiteiten en de verzoekers van advies van het Advisory Board uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de website.

 

Artikel 10: Geldigheid, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1/12/2021. Indien een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig zouden, heeft dit niet de nietigheid van alle voorwaarden tot gevolg.

 

2. De meer specifieke bepalingen gaan voor op de algemenere bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

3. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst met EVTA.be, wordt geregeld door het Belgisch recht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van EVTA.be bevoegd. 

bottom of page