top of page

ERKENNINGSREGLEMENT Stemtherapeuten

European Voice Teachers Association Belgium (EVTA.be) erkent als wettelijk erkende beroepsvereniging voor Voice Teachers logopedisten met specialisatie stem als stemtherapeut, als erkenning voor hun bijzondere expertise, volgens de modaliteiten van een reglement.

Hoofdstuk 1: Definities

Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Erkende opleidingen: een lijst van opleidingen die door EVTA.be worden erkend als waardevol binnen een erkenningsaanvraag;
2° Erkende aanbieders: een lijst van organisaties die door EVTA.be worden erkend voor het volgen van de jaarlijkse verplichte bijscholing;
3° Erkenningsbeslissing: een beslissing van de erkenningscommissie met betrekking tot een aanvraag tot erkenning. Deze beslissing kan een weigering tot erkenning inhouden (een negatieve erkenningsbeslissing) en een erkenning (een positieve erkenningsbeslissing).
4° Belangenconflict: de situatie waarin een commissielid moet oordelen over de aanvraag tot erkenning van een familielid tot de tweede graad, een naaste collega, een (oud)stagiair of van een (oud)leerling.
5° frauduleuze aanvraag: een aanvraag tot erkenning die vervalst bewijs bevat.

Hoofdstuk 2: Erkenningsvoorwaarden

Art. 2. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking voor erkenning. Om in aanmerking te komen voor erkenning is verder vereist dat die persoon:

●  professioneel actief is als logopedist: in loondienst of als zelfstandige;

●  in het bezit is van een RIZIV-nummer;

●  als logopedist effectief werkt met stemcliënten, en deze contacturen kan aantonen;

●  een Bachelor of Master Logopedie bezit;

●  opleidingen hebben gevolgd over het domein stem: postgraduaat en/of erkende

opleidingen in binnen- of buitenland;

●  lid is van EVTA.be en 100% van het lidgeld heeft betaald.

Hoofdstuk 3: De Aanvraag

Art. 3. Om als stemlogopedist/stemtherapeut te worden erkend, moet steeds een regelmatige aanvraag worden ingediend bij de erkenningscommissie. Dit gebeurt via het

aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van EVTA.be. De aanvrager vult de gevraagde (persoons)gegevens in, en gaat akkoord met de privacy policy.

Art. 4. Als een aanvraag onvolledig is, kan de erkenningscommissie de aanvrager verzoeken de aanvraag te vervolledigen. De aanvraag dient te worden vervolledigd binnen de zeven dagen na de dag van het verzoek. Indien deze termijn verstrijkt, wordt de aanvraag geacht onregelmatig te zijn.

Art. 5. Er kan slechts één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend door dezelfde aanvrager. In totaal kunnen door dezelfde aanvrager nooit meer dan drie aanvragen worden ingediend.

Hoofdstuk 4: De Erkenningsbeslissing

Art. 6. De erkenningscommissie gaat met een positieve erkenningsbeslissing over tot de erkenning van alle logopedisten die in aanmerking komen voor een erkenning, voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en een regelmatige aanvraag indienen. Indien dat niet het geval is wordt een negatieve erkenningsbeslissing genomen.

Art. 7. Het commissielid met een belangenconflict neemt niet deel aan de beoordelingen van de aanvragen tot erkenning.

Art. 8. Bij de aanvraag tot erkenning kan de erkenningscommissie voor hun beoordeling bijkomend bewijsmateriaal vragen aan de aanvrager. Dit materiaal dient binnen de zeven dagen na de dag van die vraag te worden bezorgd aan de erkenningscommissie.

Art. 9. De erkenningsbeslissing wordt bij de aanvraag tot erkenning genomen binnen de zes weken na de eerste dag van de beoordelingsronde in kwestie.

Art. 10. De voorzitter van de erkenningscommissie brengt de erkenningsbeslissing ter kennis aan de aanvrager. Hij motiveert deze beslissing.

Hoofdstuk 5: De Erkenningscommissie

Art. 11. De erkenningscommissie is samengesteld uit commissieleden en een secretaris.

Art. 12. De secretaris en de leden van de erkenningscommissie worden voor onbepaalde duur benoemd door het bestuur van EVTA.be. Hun mandaat kan op elk moment worden beëindigd door het bestuur. Het bestuur evalueert jaarlijks de werking van de erkenningscommissie.

Art. 13. De secretaris en de leden van de erkenningscommissie kunnen op elk moment zelf ontslag nemen uit de erkenningscommissie. Als door de ontslagneming de werking van de erkenningscommissie ernstig in gedrang komt dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden.

Art. 14. De secretaris en de leden van de erkenningscommissie zijn tevens lid van EVTA.be. Hun ontslag als lid van de erkenningscommissie impliceert niet automatisch het ontslag als lid van EVTA.be.

Art. 15. De erkenningscommissie staat in voor de behandeling van alle aanvragen tot erkenning als stemtherapeut. Ze regelt in aanvulling op dit reglement tevens haar eigen werking en beslist over aangelegenheden die verbonden zijn met het erkenningsproces.

Art. 16. Elk jaar organiseert de erkenningscommissie één of meerdere beoordelingsrondes in het kader van de beoordeling van aanvragen tot erkenning als stemlogopedist/stemtherapeut. De data van deze rondes worden op voorhand gepubliceerd op de website van EVTA.be.

Art. 17. Alle beslissingen van de erkenningscommissie worden genomen op een fysieke of digitale bijeenkomst bij gewone meerderheid van de aanwezige commissieleden door middel van een stemming. De secretaris leidt de stemming. Om een rechtsgeldige beslissing te nemen, moet de meerderheid van de commissieleden zonder belangenconflict aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op de bijeenkomst. Als de secretaris vaststelt dat een bijeenkomst niet mogelijk is, worden erkenningsbeslissingen genomen via een schriftelijke stemming op afstand. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de reagerende commissieleden. Om een rechtsgeldige beslissing te nemen, moet de meerderheid van de commissieleden zonder belangenconflict zijn stem hebben uitgebracht of expliciet hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan de stemming.

Art. 18. Tegen de beslissingen van de erkenningscommissie is geen beroep mogelijk.

Hoofdstuk 6: Temporele werking van de Erkenning

Art. 19. De erkenning gaat in op de dag dat de erkenningscommissie een positieve erkenningsbeslissing heeft genomen.

Art. 20. De erkenning blijft slechts geldig zolang de erkende logopedist voldoet aan de criteria uit artikel 2 van dit erkenningsreglement.

Art. 21. De erkenningscommissie kan beslissen de erkenning eenzijdig in te trekken indien: 1° de erkenning het gevolg blijkt te zijn van een frauduleuze aanvraag
2° de erkende stemlogopedist/stemtherapeut zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van artikel 26 (plichten) van dit erkenningsreglement

3° uit intern of extern onderzoek blijkt dat de erkende stemlogopedist/stemtherapeut zich schuldig heeft gemaakt aan professionele fouten, of veroordeeld is voor een strafrechtelijk misdrijf.

Hoofdstuk 7: Rechten van erkende stemtherapeuten

Art. 22. De erkende stemtherapeut heeft het recht de titel te voeren “Erkend door European Voice Teachers Association Belgium”, alsook de hierbij behorende digitale badge. Deze badge wordt digitaal aangeleverd na een positieve erkenningsbeslissing. Deze badge kan worden gebruikt op sociale media, websites, etc.

Art. 23. De erkende stemtherapeut heeft het recht de Franse en Engelse vertaling van de titel ex artikel 22 van dit erkenningsreglement te voeren onder respectievelijk de volgende bewoordingen: “Certifié par European Voice Teachers Association Belgium” en “Certified by European Voice Teachers Association Belgium”.

Art. 24. De erkende stemtherapeut heeft het recht zich te laten opnemen in de lijst van erkende stemtherapeuten die door EVTA.be wordt gepubliceerd op zijn website of op de stemkaart.

Art. 25. De erkende stemtherapeut heeft het recht uitstel te vragen voor het volgen van de verplichte bijscholing op basis van overmacht (bv. ernstige ziekte van zichzelf, partner of kind). De vraag voor dit uitstel moet gemotiveerd worden gericht aan de voorzitter van EVTA.be via voorzitter@evta.be die deze vraag vervolgens agendeert op de eerstvolgende bestuursvergadering.

Hoofdstuk 8: Plichten van erkende stemlogopedisten/stemtherapeuten

Art. 26. Erkende stemtherapeuten zijn verplicht:

●  zich jaarlijks bij te scholen met een bijscholing of opleiding omtrent zingen, spreken of de stem van minstens één volledige dag of twee halve dagen. Opleidingen of bijscholingen kunnen worden gevolgd bij EVTA.be, VVL of andere erkende aanbieders;

●  EVTA.be jaarlijks in te lichten welke bijscholing(en) waar en wanneer werden gevolgd;

●  deel te nemen aan intervisie (EVTA.be heeft de intentie intervisie te faciliteren met bv. een intervisieplatform waar aanbieders en zoekers elkaar kunnen vinden)

Bijlage 1:

Erkende aanbieders voor bijscholingen:

  • Postgraduaat Stem (Thomas More, Hogeschool Utrecht)

  • Methodische stemopleidingen (Lichtenberger Methode, Universal Voice System, Estill Voice Training, Complete Vocal Technique, Ostéovox, Vocal Process) 

  • Postacademische vormingen stem (Hogescholen of Universiteiten, conservatoria, ziekenhuizen, SIG VZW)

  • Stemgerelateerde opleidingen georganiseerd door erkende beroepsverenigingen (zoals VVL, EVTA, NVLF, PAVA, ELS, ASHA, TVF, BVA)

  • Stemcongressen (zoals PEVoC en EUROVOX)

    Dit is een levende lijst en zal worden aangevuld.

Badge:

bottom of page