top of page

ERKENNINGSREGLEMENT voor zangdocenten

European Voice Teachers Association Belgium (EVTA.be) erkent vanaf 15 september 2021 volgens de modaliteiten van dit reglement personen als erkende zangdocenten.

 

HOOFDSTUK 1: DEFINITIES

 

Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° klassieke zangstijlen: oude muziek, barok, klassiek, romantiek, hedendaags klassiek, oratorium, opera, operette, belcanto of verwante zangstijlen die hoofdzakelijk zonder elektronische versterking van de stem worden beoefend. 

2° contemporary zangstijlen: pop, rock, jazz, blues, musical, metal, R&B, wereldmuziek, gospel, country, kleinkunst of verwante zangstijlen die meestal met elektronische versterking van de stem worden beoefend.

3° overtuigend porfolio: een portfolio dat de expertise van de aanvrager als zangdocent aantoont. Deze expertise is gelijkwaardig aan de competenties en beroepskwalificaties die zangopleidingen op masterniveau vooropstellen. 

4° video-opname: een filmpje waarin alle betrokken personen permanent en volledig in beeld komen, dat gefilmd is vanuit één vast camera-standpunt en in één take werd opgenomen. Het filmpje werd niet geëdit of gemonteerd. 

5° erkenningsbeslissing: een beslissing van de erkenningscommissie met betrekking tot een aanvraag tot erkenning. Deze beslissing kan een weigering tot erkenning inhouden (een negatieve erkenningsbeslissing) en een erkenning (een positieve erkenningsbeslissing).

6° belangenconflict: de situatie waarin een commissielid moet oordelen over de aanvraag tot erkenning van een familielid tot de tweede graad of van een (oud)leerling. Er is sprake van een (oud)leerling als die persoon ooit minstens 5 zanglessen heeft gekregen van dit commissielid.

7° frauduleuze aanvraag: een aanvraag tot erkenning die vervalst bewijs bevat.

8° erkende aanbieder: universiteiten, hogescholen of koninklijke conservatoria; ziekenhuizen; academies uit het deeltijds kunstonderwijs in het kader van de jaarlijkse pedagogische studiedag of in het kader van een volledig jaartraject als regelmatige leerling in klassiek (voor wie erkend werd in contemporary zangstijlen) of JPR (voor wie erkend werd in klassieke zangstijlen); Complete Vocal Institute (CVI); Estill Voice Training (EVT); Lichtenberger Institute; Universal Voice Institute; Classical Voice Training Ltd.; Koor&Stem; gerenommeerde internationale congressen of symposia (Eurovox, Pevoc, Salzburg Voice Symposium, International Congress of Voice Teachers, …); de EVTA-associaties die terug te vinden zijn op www.evta-online.eu.

 

HOOFDSTUK 2: ERKENNINGSVOORWAARDEN

 

Art. 2. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking voor erkenning. Om in aanmerking te komen voor erkenning is verder vereist dat die persoon:

 

  • professioneel actief is als zangdocent: in loondienst of als zelfstandige (in bijberoep of hoofdberoep);

  • lid is van EVTA.be en 100% van het lidgeld heeft betaald;

  • de Belgische nationaliteit bezit of reeds minstens drie opeenvolgende jaren in België professioneel actief is op het moment van de aanvraag tot erkenning;

 

Art. 3. Om door de erkenningscommissie automatisch erkend te worden als zangdocent moet een persoon voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 

  • een professionele zangopleiding of opleiding tot zangdocent succesvol hebben afgerond in de zangstijl(en) waarvoor de erkenning wordt aangevraagd. Het betreft een opleiding ten minste op masterniveau (bijvoorbeeld een masteropleiding, licentiaatsopleiding of gelijkwaardig)

  • In het bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

 

Art. 4. Om door de erkenningscommissie erkend te worden als zangdocent op basis van een porfolio moet een persoon voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

 

  • Niet voldoen aan de voorwaarden voor een automatische erkenning ex artikel 3.

  • In het bezit zijn van een overtuigend portfolio.

 

HOOFDSTUK 3: DE AANVRAAG

 

Art. 5. Om als erkend zangdocent te worden erkend, moet steeds een regelmatige aanvraag worden ingediend bij de erkenningscommissie. Dit gebeurt via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website van EVTA.be. De aanvrager vult de gevraagde (persoons)gegevens in, gaat akkoord met de privacy policy en specifieert of hij een erkenning wenst als zangdocent voor klassieke zangstijlen en/of contemporary zangstijlen.

 

Art. 6. Als een aanvraag onvolledig is, kan de erkenningscommissie de aanvrager verzoeken de aanvraag te vervolledigen. De aanvraag dient te worden vervolledigd binnen de zeven dagen na de dag van het verzoek. Indien deze termijn verstrijkt, wordt de aanvraag geacht onregelmatig te zijn.

 

Art. 7. Er kan slechts één aanvraag per kalenderjaar worden ingediend door dezelfde aanvrager. In totaal kunnen door dezelfde aanvrager nooit meer dan drie aanvragen worden ingediend.

 

Art. 8. Om een regelmatige aanvraag in te dienen tot een automatische erkenning, dient de aanvraag het bewijs te bevatten dat aan de voorwaarden ex artikel 3 van dit erkenningsreglement is voldaan.

 

Art. 9. Om een regelmatige aanvraag in te dienen tot een erkenning op basis van een portfolio, dient de aanvraag het bewijs te bevatten van een overtuigend portfolio. Dat bestaat ten minste uit de volgende documenten:

1° biografie of CV

2° motivatiebrief

3° een aanbevelingsbrief

Het bewijs bestaat verder uit (verborgen of private) links naar video-opnames op YouTube, Vimeo of een ander video-platform die ten minste de volgende video’s bevatten:

1° een recente video-opname van ten minste 10 minuten waarin de aanvrager zijn zangkwaliteiten laat zien

2° twee recente video-opnames van twee verschillende zanglessen die de aanvrager doceert aan twee verschillende studenten. Minstens één van die twee lessen is een live-les en verloopt dus niet online. Elke les duurt ten minste 30 minuten.

Andere relevante documenten (bijvoorbeeld meerdere aanbevelingsbrieven of krantenknipsels) of opnames kunnen als extra bewijsstukken worden toegevoegd.

 

HOOFDSTUK 4: DE ERKENNINGSBESLISSING

 

Art. 10. De erkenningscommissie gaat met een positieve erkenningsbeslissing over tot de erkenning van alle zangdocenten die in aanmerking komen voor een erkenning, voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en een regelmatige aanvraag indienen. Indien dat niet het geval is wordt een negatieve erkenningsbeslissing genomen. 

 

Art. 11. Na de aanvraag tot automatische erkenning wordt de erkenningsbeslissing genomen. Bij de aanvraag tot automatische erkenning neemt de voorzitter van de erkenningscommissie de erkenningsbeslissing alleen.

 

Art. 12. Na de aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio wordt het portfolio beoordeeld en wordt de erkenningsbeslissing genomen. Bij de aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio zijn alle leden van de erkenningscommissie stemgerechtigd voor de erkenningsbeslissing, met uitzondering van de voorzitter. Om een geïnformeerde erkenningsbeslissing te kunnen nemen, oordeelt elk lid van de erkenningscommissie op discretionaire wijze of aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats tijdens de eerste beoordelingsronde volgend op de aanvraag. 

 

Art. 13. Het commissielid met een belangenconflict neemt niet deel aan de beoordelingen van de aanvragen tot erkenning op basis een portfolio, noch aan de stemming over de erkenningsbeslissing in dat verband. 

 

Art. 14. Bij de aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio kan de erkenningscommissie voor hun beoordeling bijkomend bewijsmateriaal vragen aan de aanvrager. Dit materiaal dient binnen de zeven dagen na de dag van die vraag te worden bezorgd aan de erkenningscommissie.

 

Art. 15. De erkenningsbeslissing wordt bij de aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio genomen binnen de zes weken na de eerste dag van de beoordelingsronde in kwestie.

 

Art. 16. In geval van een negatieve erkenningsbeslissing volgend op een aanvraag tot automatische erkenning kan de aanvrager meteen een aanvraag tot erkenning indienen op basis van een portfolio, ongeacht artikel 7 van dit erkenningsreglement. Er kan slechts een nieuwe aanvraag tot automatische erkenning worden ingediend als de aanvrager een nieuw diploma heeft verworven en mits inachtneming van artikel 7 van dit erkenningsreglement.

 

Art. 17. In geval van een negatieve erkenningsbeslissing volgend op een aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio verkrijgt de aanvrager advies over hoe hij zijn portfolio zou kunnen verrijken. Hier vloeit niet de garantie uit voert dat bij een volgende aanvraag met het verrijkte portfolio een positieve erkenningsbeslissing zal worden genomen. De voorzitter formuleert het advies op basis van de beoordelingen ex artikel 12 van dit erkenningsreglement.

 

Art. 18. De voorzitter brengt de erkenningsbeslissing ter kennis aan de aanvrager. Hij motiveert deze beslissing. In het geval van een aanvraag tot erkenning op basis van een portfolio motiveert hij de beslissing aan de hand van de beoordelingen ex artikel 12 van dit erkenningsreglement.

 

HOOFDSTUK 5: DE ERKENNINGSCOMMISSIE

 

Art. 19. De erkenningscommissie is samengesteld uit commissieleden en een voorzitter. De leden zijn gerenommeerde zangdocenten met expertise in verschillende muziekgenres. 

 

Art. 20. De voorzitter en de leden van de erkenningscommissie worden voor onbepaalde duur benoemd door het bestuur van EVTA.be. Hun mandaat kan op elk moment worden beëindigd door het bestuur. Het bestuur evalueert jaarlijks de werking van de erkenningscommissie.

 

Art. 21. De voorzitter en de leden van de erkenningscommissie kunnen op elk moment zelf ontslag nemen uit de erkenningscommissie. Als door de ontslagneming de werking van de erkenningscommissie ernstig in gedrang komt dan wordt de ontslagneming opgeschort totdat er na een redelijke termijn een vervanger is gevonden. 

 

Art. 22. De voorzitter en de leden van de erkenningscommissie zijn tevens lid van EVTA.be. Hun ontslag als lid van de erkenningscommissie impliceert niet automatisch het ontslag als lid van EVTA.be. 

 

Art. 23. De erkenningscommissie staat in voor de behandeling van alle aanvragen tot erkenning als zangdocent. Ze regelt in aanvulling op dit reglement tevens haar eigen werking en beslist over aangelegenheden die verbonden zijn met het erkenningsproces. 

 

Art. 24. Elk jaar organiseert de erkenningscommissie één of meerdere beoordelingsrondes in het kader van de beoordeling van aanvragen tot erkenning als zangdocent op basis van een portfolio. De data van deze rondes worden op voorhand gepubliceerd op de website van EVTA.be. 

 

Art. 25. Alle beslissingen van de erkenningscommissie worden genomen op een fysieke of digitale bijeenkomst bij gewone meerderheid van de aanwezige commissieleden door middel van een stemming. De voorzitter leidt de stemming. Om een rechtsgeldige beslissing te nemen, moet de meerderheid van de commissieleden zonder belangenconflict aanwezig en/of vertegenwoordig zijn op de bijeenkomst. 

 

Als de voorzitter vaststelt dat een bijeenkomst niet mogelijk is, worden erkenningsbeslissingen genomen via een schriftelijke stemming op afstand. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de reagerende commissieleden. Om een rechtsgeldige beslissing te nemen, moet de meerderheid van de commissieleden zonder belangenconflict zijn stem hebben uitgebracht of expliciet hebben aangegeven niet te willen deelnemen aan de stemming.

 

Dit artikel is niet van toepassing op de situatie uit artikel 11 van dit erkenningsreglement.

 

Art. 26. Tegen de beslissingen van de erkenningscommissie is geen beroep mogelijk.

 

HOOFDSTUK 6: TEMPORELE WERKING VAN DE ERKENNING

 

Art. 27. De erkenning gaat in op de dag dat de erkenningscommissie een positieve erkenningsbeslissing heeft genomen. 

 

Art. 28. De erkenning blijft slechts geldig zolang de erkende zangdocent voldoet aan de criteria uit artikel 2 van dit erkenningsreglement.

 

Art. 29. De erkenningscommissie kan beslissen de erkenning eenzijdig in te trekken indien: 

1° de erkenning het gevolg blijkt te zijn van een frauduleuze aanvraag

2° de erkende zangdocent zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van artikel 34 van dit erkenningsreglement

3° uit intern of extern onderzoek blijkt dat de erkende zangdocent zich schuldig heeft gemaakt aan professionele fouten, of veroordeeld is voor een strafrechtelijk misdrijf.

 

HOOFDSTUK 7: RECHTEN VAN ERKENDE ZANGDOCENTEN

 

Art. 30. De erkende zangdocent heeft het recht de titel te voeren “Erkend door European Voice Teachers Association Belgium”, alsook de hierbij behorende digitale badge. Deze badge wordt digitaal aangeleverd na een positieve erkenningsbeslissing. Deze badge kan worden gebruikt op sociale media, websites, etc.

 

Art. 31. De erkende zangdocent heeft het recht de Franse en Engelse vertaling van de titel ex artikel 30 van dit erkenningsreglement te voeren onder respectievelijk de volgende bewoordingen: “Certifié par European Voice Teachers Association Belgium” en “Certified by European Voice Teachers Association Belgium”.

 

Art. 32. De erkende zangdocent heeft het recht zich te laten opnemen in de lijst van erkende zangdocenten die door EVTA.be wordt gepubliceerd op zijn website. 

Art. 33. De erkende zangdocent heeft het recht uitstel te vragen voor het volgen van de verplichte bijscholing op basis van overmacht (bv. ernstige ziekte van zichzelf, partner of kind). De vraag voor dit uitstel moet gemotiveerd worden gericht aan de voorzitter van EVTA.be via voorzitter@evta.be die deze vraag vervolgens agendeert op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

HOOFDSTUK 8: PLICHTEN VAN ERKENDE ZANGDOCENTEN

 

Art. 34. Erkende zangdocenten zijn verplicht:

  • Zich jaarlijks bij te scholen met een bijscholing of opleiding omtrent zingen, zangles of de stem van minstens één volledige dag of twee halve dagen. Opleidingen of bijscholingen kunnen worden gevolgd bij EVTA.be of een erkende aanbieder. 

  • EVTA.be jaarlijks in te lichten welke bijscholing(en) waar en wanneer werd gevolgd.

  • EVTA.be in te lichten bij elke wijziging in zijn of haar adres- en persoonsgegevens en bij het verwerven van nieuwe relevante diploma’s.

Badge:

bottom of page